انتخاب حاج مومنعی خزائی به عنوان کارآفرین برتر کشور

انتخاب شایسته حاج مومنعی خزائی مدیرعامل شرکت کشت صنعت خزل به عنوان کارآفرین برتر کشور به شرکت کشت صنعت خزل و تمامی پرسنل آن تبریگ می‌گوییم.


   1397/11/13 10:44