واحد نمونه صنعت در سال ۹۸

تجلیل مسئولین استانی از حاج مومنعلی خزائی مدیرعامل شرکت کشت صنعت خزل نهاوند به عنوان واحد نمونه صنعت در سال 98                                                                                                                     


jj 
   1398/4/22 09:01