کارآفرین نمونه در پنجمین جشنواره فرهنگی بلوط

انتخاب شایسته جناب آقای مومنعلی خزائی مدیرعامل شرکت کشت صنعت خزل (کارخانه روغن نباتی نگین نهاوند) به عنوان کارآفرین نمونه در پنجمین جشنواره فرهنگی بلوط. دانشگاه تهران - آذرماه 1398
   1398/9/13 16:39