بازدید از مجتمع کارخانجات شرکت کشت صنعت خزل

بازدید از مجتمع کارخانجات شرکت کشت صنعت خزل

بازدید از مجتمع کارخانجات شرکت کشت صنعت خزل
بازدید جناب آقای مهندس مددی مدیر کل محترم استاندارد استان همدان و جناب آقای ناصری فرماندار محترم شهرستان نهاوند از مجتمع کارخانجات شرکت کشت صنعت خزل 

   1398/7/17 09:14