اعضای هیئت مدیره

سرکار خانم خزائی
عضو اصلی هیئت مدیره

حمید خزائی

جنای آقای حمید خزائی
قائم مقام مدیرعامل

حسین علی خزائی

جناب آقای حسین‌علی خزائی
رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مومنعلی خزائی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره